Информация

„ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД е консултант за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор за всички видове и категории строежи, съгласно българското законодателство. Основен предмет на дейност на дружеството е извършване на консултантски услуги по смисъла на Закона за устройство на територията в проектирането и строителството, включително дейности по изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти, координация на строителният процес и въвеждане на строежите в експлоатация.Към настоящия момент фирмата разполага с шест офиса на територията на Република България, а именно в гр. Пловдив, гр. Бургас, гр. Хасково и три в гр. София.

Предлагани услуги

Строителен надзор