Flattro - платформата за имоти Flattro

Общи условия

Последна промяна: 14.01.2020

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА flattro.bg

1. Въведение

Платформата flattro.bg представлява средство за предоставяне на услуги, за комуникация и свързване между юридически и физически лица, участници на пазара на услуги, свързани с поддръжката и ремонта на недвижима соб ственост.

При използването на flattro.bg и регистрацията в платформата, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите общи условия и правила за ползване. При несъгласие с настоящите такива, Вие заявявате, че отказвате да ползвате услугите на уебсайта flattro.bg.

Настоящите общи условия и правила за ползване уреждат отношенията между:

 1. Посетител или регистриран потребител на flattro.bg, от една страна
 2. и

 3. Flattro.bg, собственост на "Флаттро" ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Съединение 2, ап. 2, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204054506

Заедно наричани по-долу Страни.

2. Дефиниции

(1) При тълкуване и прилагане на настоящите общи условия и правила за ползване, използваните по-долу термини и изрази имат следното значение:

 • Платформата - flattro.bg е обособено място в глобалната мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес
 • Доставчик - дружеството "Флаттро" ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Съединение 2, ап. 2, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204054506, което предоставя услуги
 • Посетител - нерегистриран потребител, който взаимодейства с платформата flattro.bg
 • Потребител - регистриран потребител, който взаимодейства с платформата flattro.bg
 • Изпълнител - регистриран потребител на flattro.bg физическо или юридическо лице, което ползва услуги, предоставяни от Доставчика, за професионални, търговски или други цели
 • Клиент - регистриран потребител на flattro.bg физическо или юридическо лице, което използва услуги на Изпълнител
 • Профил - обособена част от платформата flattro.bg, която съдържа информация за регистриран потребител, предоставяна от него и от други потребители на платформата и съхранявана от Доставчика.
 • Търговско съобщение - изпратено от Доставчика до потребителите и получатели на услуги електронно съобщение, което има за цел да рекламира директно или косвено стоките, услугите или имиджа на юридическо или физическо лице, което извършва търговска дейност
 • Заявка (Запитване) - заявка до платформата за намиране на определен специалист по критерии, изрично заявени в заявката

3. Предмет

(1) Настоящите общи условия уреждат отношенията между Страните, възникнали във връзка с предоставянето на услуги, свързани с приемане, съхраняване, предоставяне и предаване на информация от и на Клиенти и Изпълнители по повод търсени и предлагани от тях услуги;

(2) Заявките са предмет на отделен договор между Клиента като Възложител и Изпълнителя, като условията за тяхното изпълнение не се уреждат от настоящите Общи условия. Доставчикът не е страна по този договор и не носи отговорност за неговото неизпълнение, частично, забавено или лошо изпълнение, неплащане или друг вид неточно изпълнение, както и за вредите, настъпили за някоя от страните или за трети лица по повод неговото изпълнение или въз основа на неговото неизпълнение.

Чл. 3. (1) При осъществяване на своята дейност, Доставчикът предоставя следните видове услуги:

 1. Чрез свободен достъп на всеки Посетител:

  • свободен преглед на информация относно търсени услуги и изпълнители
  • достъп до информационен бюлетин
  • възможност за регистрация
 2. Чрез достъп на Клиент:

  • свободен преглед на информация относно търсени услуги
  • достъп до информационен бюлетин
  • възможност да се свързва с Изпълнители
  • възможност да оставя отзив на Изпълнителите, извършили услуга по негова заявка, потвърдена в платформата
 3. Чрез достъп на Изпълнител:

  • свободен преглед на информация в Платформата
  • достъп до информационен бюлетин
  • възможност за изпращане на отговори по запитвания на Потребители, получени в неговия профил
  • право на връзка с Клиенти, които са го одобрили за последваща комуникация

4. Регистрация

(1) Достъпът до услугите се осигурява от Доставчика, въз основа на договор, сключен от разстояние, чрез изпращане от Посетителя по електронен път до Доставчика на валидна заявка за регистрация.

(2) Валидна заявка по предходната алинея е всяка заявка, която съдържа всички необходими и задължителни изисквани данни, съгласно електронна форма, до която Доставчикът предоставя достъп в Платформата.

 • За валидна заявка за регистрация на Потребител се счита тази, която е потвърдена от Доставчика чрез изпращане на имейл за потвърждение, съдържащ връзка за потвърждение и последващото отваряне на гореописаната връзка за потвърждение.

(3) С изпращането на валидна заявка за регистрация, Посетителят се съгласява, че при предоставянето на услугите Доставчикът може да използва следните технически средства:

 • автоматизирана система за позвъняване
 • електронна поща
 • sms известяване
 • известяване чрез Viber
 • известяване чрез Telegram

(4) Договорът по предходния член има за предмет съхраняване на информация и предоставяне на достъп до съхранената информация от Доставчика.

5. Заявка от Клиент

(1) За валидна заявка се счита това, което отговаря на настоящите общи условия и съдържа всички необходими изисквания, съгласно електронна форма, намираща се на flattro.bg.

(2) Информацията, съдържаща се в Запитването се съхранява, обработва и предава от Доставчика по инициатива на Потребителя.

(3) Получателите на запитването се избират на базата на търсената от Клиента услуга и района на нейното изпълнение;

(4) Доставчикът не носи отговорност относно съдържанието на публикуваните от Потребителите заявки.

6. Предаване на Заявка

(1) Доставчикът предава автоматично запитването чрез уведомяване на Изпълнителите, които предоставят посочената услуга и обслужват посочения район.

(2) Доставчикът не носи отговорност относно верността на съдържанието на изпратеното запитване.

7. Възлагане и изпълнение на Заявка

(1) Всяка услуга се извършва въз основа на договор между Клиента и избран от него, посредством Платформата, Изпълнител. Доставчикът не е страна по този договор и не носи отговорност за вреди, настъпили като последица от действията на Клиент и / или Изпълнител при изпълнението или неизпълнението на този договор.

9. Отзив

(1) Изпълнителят се съгласява, че Клиентът може да публикува на Профила на Изпълнителя отзив за извършената от него услуга.

(2) Потребителят носи отговорност за вредите, който са настъпили за Изпълнителя като пряка и непосредствена последица от публикуваните на неговия профил Отзиви, които противоречат на закона, добрите нрави и морала.

(3) Доставчикът има право да премахва от Профила Отзиви, които противоречат на закона, добрите нрави и морала.

10. Непоискани търговски съобщения

(1) С приемането на настоящите Общи условия, Потребителите се съгласяват да получават непоискани търговски съобщения с цел Доставчикът да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и / или услуги, да иска информация по най-различни въпроси, свързани с рекламните кампании, да провежда анкети и други.

(2) Клиентът и Изпълнителят имат право да възразят срещу изпращането на непоискани търговски съобщения чрез изпращането по електронен път на писмен отказ от непоискани търговски съобщения.

11. Права и задължения

(1) Съгласно настоящите Общи условия, Клиентите имат следните права:

 • да публикуват в Платформата валидни Запитвания за извършване на услуги
 • на свободен преглед на информация относно търсени услуги
 • на достъп до информационен бюлетин
 • на достъп до предоставените данни в Профила на Изпълнител
 • да се свързва с Изпълнители, изпратили предложения по посочени критерии от Клиента
 • да приема или отхвърля изпратени предложения от Изпълнител
 • да остави Отзив относно свършената от Изпълнителя работа

(2)Съгласно настоящите Общи условия Потребителите имат следните задължения:

 • да попълват коректно и вярно електронната форма за изпращане на Запитване, като подават точни, ясни и възможно най-детайлни данни относно критериите и местоизпълнението на търсената услуга
 • да бъдат коректни и обективни при използване на Оценка на вече извършени услуги
 • да не публикуват, изпращат и предават каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

(3) С приемането на настоящите общи условия Изпълнителите декларират:

 • че са дееспособни физически лица или възникнали и регистрирани по съответния ред юридически лица
 • че като търговци, не са обявени в несъстоятелност, не са в открито производство по несъстоятелност, както и че не са в производство по ликвидация
 • че разполагат с всички необходими лицензи и документи, в случай че в българското законодателство е предвиден разрешителен, регистрационен или уведомителен режим, относно извършаваните от тях дейности.

(4) Съгласно настоящите Общи условия Изпълнителите имат следните права:

 • достъп до публикуваните Запитвания, които отговарят на критериите посочени от тях в своите Профили
 • достъп до Профил, който съдържа информация за извършваните от тях дейности, отзиви от техни клиенти, информация за тяхната фирма и снимки от предишни проекти, както и възможност да обновяват информацията, съдържаща се в този Профил
 • да се свързват с Клиенти относно въпроси, уточняващи Запитването.

12.Ограничение на отговорността:

(1) Страните се съгласяват, че Доставчикът не носи отговорност относно:

 • правата и задълженията на Изпълнители и Клиенти по сключения между тях договор за възлагане на поръчки и предоставяне на услуги
 • претенции за некачествено или неточно изпълнение на възложена от потребител на изпълнител услуга
 • вреди, причинени върху софтуера и хардуера на посетителите в Платформата, в резултат на предоставяните от Доставчика услуги
 • други вреди, причинени при използване на услугите, предоставяни чрез Платформата, освен при груба небрежност или умисъл от страна на Доставчика или негов служител.
 • в случай на повреда на системи извън неговия контрол, включително компютърни мрежи, телефонни и интернет комуникации.
 • в случай на непреодолима сила

13. Интелектуална Собственост

(1). Всички компоненти от съдържанието на Платформата, включително текст, рисунки, графики, скици, снимки, дизайн, видео, софтуерни програми и др., представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за автoрското право и сродните му права и са притежание на Доставчика и / или неговите партньори, клиенти, потребители и получатели на услуги, предоставили за публикуване съответните материали.

(2) С изпращането и публикуването на материали, обекти на интелектуална собственост, Изпълнителите и Клиентите отстъпват на Доставчика изключителното право да използва публикуваните материали като ги записва, съхранява, разпространява, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални или времеви ограничения.

(3) Потребителите и Изпълнителите декларират, че са носители на съответните права на интелектуална собственост върху публикуваните от тях материали, които представляват обекти на интелектуална собственост по смисъла на ЗАПСП.14. Промени

(1) Доставчикът запазва право си едностранно да променя настоящите Общи условия, като се задължава да информира за това потребителите и получателите на услуги по подходящ начин.

(2) Промените по предходната алинея обвързват и вече регистрираните Изпълнители и Клиенти, които не отправят изрично искане за прекратяване на договора за предоставяне на услуги, сключен с Доставчика.

15. Прекратяване на договора за предоставяне на услуги

(1) Доставчикът прекратява без изрично предизвестие достъпа до услугите, които предоставя чрез Платформата в случай, че Изпълнителят или Клиентът грубо или системно нарушава настоящите Общи условия, правила за ползване и приложимото законодателство, както и когато:

 • доставчикът получи искане за прекратяване на договора
 • доставчикът преустанови своята дейност

16. Приложимо право

Всеки спор относно действието на настоящите Общи условия за ползването на сайта, или с тяхното нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на задължения на страните, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред съответния компетентен съд по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на тези Общи условия за ползването на сайта невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави никое друго условие невалидно, недействително или неизпълнимо и всички други условия ще останат в пълна сила и ефект, доколкото не са повлияни съществено от изменението.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.

С поставяне на отметка срещу Общи условия на flattro.bg Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема безусловно, като се задължава да ги спазва.

Ползването на интернет портала flattro.bg от Вас представлява приемане от Ваша страна на всички правила, условия и указания.